Privacyverklaring

Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie, gevestigd aan Eltensestraat, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.oefentherapie-duiven.nl
Eltensestraat 0316-269008
Tjouke Ebbers is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie.
Zij is te bereiken via info@oefentherapie-duiven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheidsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oefentherapie-duiven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Biometrische gegevens
 • Genetische gegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
 • Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie) tussen zit.
 • Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress
 • Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Delen van persoonsgegevens met derden
 • Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 • Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapie-duiven.nl.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 • We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 • Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 • Praktijk Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@oefentherapie-duiven.nl

 

Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.