Algemene Voorwaarden

 

 • Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn voor uw afspraak.
 • Wij streven naar een rustige en goede sfeer in onze wachtkamer. Daarom verzoeken wij u om uw mobiele telefoon uit (of op stil) te zetten en niet te bellen in de wachtkamer.
 • Omdat wij streven naar het beste behandelresultaat voor iedere cliënt is het van belang dat er geen factoren zijn die uw concentratie tijdens de behandeling kunnen beïnvloeden.
 • Kunt u niet aanwezig zijn op uw afspraak? Dan vernemen wij dit graag telefonisch, minimaal 24 uur van te voren.
 • Bent u ergens niet tevreden over of wilt u een klacht indienen? Vraag uw therapeut naar onze klachtenregeling.
 • U mag uw huisdieren niet meenemen.
 • Roken is in onze praktijk niet toegestaan.
 • Wij vragen u geen geluids- en/of beeldopnamen te maken in onze praktijk zonder dat u daarvoor schriftelijke toestemming heeft.

 

Tarieven 

Zitting Oefentherapie Cesar€ 40,45
Zitting aan huis€ 54,55
Zitting Kinderoefentherapie€ 53,80
Intake en onderzoek na screening€ 55,40
Telefonische zitting€ 20,20
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek€ 69,10
Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport€ 30,50
Niet nagekomen afspraak€ 40,45

Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak, behoudt de praktijk voor oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt tijdens de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende oefentherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de oefentherapeut en cliënt aanwezig zijn.
 • De oefentherapeute, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Persoonlijke privacy wordt gerespecteerd. Cliënten kunnen zich, wanneer zij daar prijs op stellen, afgezonderd uit- en aankleden.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en oefentherapeut een andere oefentherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.